Bli vän med Levälä Släktförening på FB. Klicka här.

Välkommen till Levälä Släktförenings hemsida.

Den nya släktboken: Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten, del 3.2 har utkommit.

Beställningsanvisningar hittar du här.

Leväläsläktens historia.


Leväläsläkten härstammar från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad. Levälä ligger på östra stranden av Lappo å, c. 8 km söder om Nykarleby stads centrum och c. 2 km norr om korsningen mellan riksväg 8 och stamväg 67. Det gamla hemmanet har gett upphov till ett flertal mindre hemman som alla fortfarande ingår i en levande jordbruksbygd.

Levälä hemmans dokumenterade historia går tillbaka till 1550-talet, men tiden före stora ofreden i början av 1700-talet är dock något diffus. Efter slaget vid Napu by i Storkyro vårvintern 1714 började den stora flykten från österbotten varvid också denna del av landet mer eller mindre tömdes på sin ursprungliga befolkning. Många fängslades av ryssarna och fördes bl.a. till St Petersburg för att som slavarbetskraft delta i uppbyggandet av staden.

Redan år 1718 upptogs hemmanet dock på nytt och såldes av en i trakten kvarbliven medlem av den gamla Levälä-släkten till en nyinflyttad Erik Simonsson, som dock redan 1727 sålde det vidare till en annan nyinflyttad Zachris Eriksson. En av dennes söner, David Eriksson, gifte sig med en dotter, Maria Hansdotter, i den familj, som hade innehaft Levälä före stora ofreden. På detta sätt sammanknöts den gamla och den nya Levälä-släkten med varandra.

Den nya ägarsläkten på Levälä anses härstamma från Toppari gård i gamla Tiistenjoki socken, numera en del av Lappo stad.

Ovannämnde David Eriksson utgör den nuvarande Levälä-släktens anfader. Hans barn från två olika äktenskap blev utgångspunkterna för de släktgrenar vi nu känner:

1 Anna, f. ca 1726, linje F
1 Maria, f ca 1730, linje G
1 Anders, f ca 1732, linje H
1 Erik, f. ca 1733, linje B
2 Henrik, f. 1740, linje C
2 Johan, f. 1742, linje D och E
2 Margareta, f. 1750 linje K
2 Isak, f. 1763 linje L

Levälä-släkten har kartlagts av bröderna Eugen och Pär-Erik Levlin. Eugen påbörjade arbetet småningom redan under studietiden på 1930-talet och fortsatte fram till sitt frånfälle år 1977. Pär-Erik kom också småningom in i bilden och efter sin pensionering. År 1980 fortsatte han släktforskningen "på heltid". Han är utan tvekan den som utfört den största delen av släktforskningen och sammanställt de nu föreliggande släktböckerna.

Släktens rötter finns alltså i Nykarleby-trakten, där en mycket stor del av släkten fortfarande finns. I dag är den dock utbredd över ett mycket större område; i Finland finns t.ex stora delar av B-linjen i Kajana-trakten. Den stora emigrationen från österbotten till "Amirika" vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen gjorde att stora delar av släkten finns där borta. Likaså har emigrationen till Sverige på 1950-1970-talen satt sina tydliga spår i släktens utbredning. En släktgren finns t.o.m i Ryssland i trakten kring St Petersburg.

På Pär-Eriks initiativ grundades år 1979 Levälä släktförening, vars avsikt är att stöda släktforskningen och att tjäna som ett band mellan släktens medlemmar. Dess medlemsantal har varierat mellan 600-800.