LEVÄLÄN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT


I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Levälä s1äktförening suomeksi Levälän sukuseura, ja sen kotipaikka on Uudenkaarlepyyn kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen.

Yhdistyksen tarkoituksena on:
- yhdistää henkilöt, jotka syntymän, adoption tai avioliiton kautta kuuluvat Levälän sukuun.
- toimia Levälän suvun eri haarojen yhdyssiteenä.

Tehtävänsä yhdistys pyrkii täyttämään:
- suorittamalla sukututkimusta,
- selvittämällä suvun vaiheita ja historiaa,
- järjestämällä sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä sekä
- harjoittamalla yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä sekä perustaa rahastoja. Yhdistys voi omistaa myös kiinteistöjä.
II. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttä neen henkilön jolla isän, äidin, adoption tai avioliiton kautta on siteitä Uudenkaarlepyyn kaupungissa Ytterjepon kylässä sijaitsevaan Levälän tilaan.
Jäsenet ovat vuosi-, kunnia- tai ainaisjäseniä.

Yhdistyksen vuosijäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua ainaisjäseneksi jäsenen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa kahdenkymmenen (20) vuoden ajan. Samaten siirtyvät ainais jäseniksi ne yhistyksen jäsenet, jotka ovat täyttäneet kuusikymmentäviisi (65) vuotta ja suorittaneet jäsenmaksunsa viiden (5) vuoden alkana. Ainaisjäsen on vapautettu vuosimaksun maksamisesta.


Yhdistyksen jäsenen alle kahdeksantoista (18) vuotiaat lapset voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä. He ovat vapaita maksuista, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Täytettyään kahdeksantoista (18) vuotta voivat nuorisojäsenet siirtyä varsinaisiksi jäseniksi ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle.

Milloin jäsenen maksukyvyn todetaan heikentyneen iän, sairauden tai muun erityisen syyn takia, voi yhdistyksen hallitus vapauttaa hänet vuosimaksuista.
10 §
Yhdistyksen kunniajäseniksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsenet on vapautettu vuosimaksuista.
11 §
Halutessaan erota yhdistyksen jäsenyydestä on jäsenen siitä ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tal sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi seuraavan toimintavuoden alusta. Eroava vuosijäsen on velvollinen maksamaan kuluvan toimintavuoden vuosimaksun.
12 §
Milloin jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksujensa suorittamisen, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Hallituksella on myös oikeus hyväksyä erotettu jäsen uudestaan jäseneksi.
III. Yhdistyksen kokoukset
13 §
Yhdistyksen vuosikokous, joka on samalla tili- ja vaalikokous, pidetään maalis-elokuussa. Edellisen lisäksi voi yhdistys järjestää sukupäiviä sekä muita sen toimintaan liittyviä ja sitä edistäviä kokouksia ja tilaisuuksia.
14 §
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä, paitsi nuorisojäsenillä, yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Aänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
15 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja,
3 valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
4 esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
5 vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä,
7 suoritetaan erovuorossa olevan yhdistyksen puheenjohtajan vaali,
8 valitaan henkilöt hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle,
9 vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten,
10 päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvion ja vuosimaksun vahvistamisesta,
11 muut asiat.

16 §
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

IV. Yhdistyksen hallitus
17 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan 1isäksi yhdeksän jäsentä Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Myös hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme (3) toimintavuotta ja heistä on vuosittain erovuorossa kolme jasentä. Kahden ensimmälsin toimintavuoden aikana erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä ovat läsnä.
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

18 §
Hallitus voi muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka tehtävät ja jäsenmäärä se vahvistaa toimintavuosittain. Edellisen lisäksi hallitus voi nimittää määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, joihin voidaan valita jäsenet myös hallituksen ulkopuolelta. Toimikuntien valtuudet ja kokoonpanon hallitus vahvistaa aina nimityksen yhteydessä.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen nimen kirjoittamiseen myös yhdistyksen toimihenkilöitä.
20 §
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä maksettavat paikkiot.
V. Yhdistyksen toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkastus
21 §
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on ajalla 1.1 - 31.12, so. kaksitoista (12) kuukautta.
Toimintavuoden tilit ja tilinpäätös sekä niihin kuuluvat tositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on suoritettava tehtävänsä ja annettava tilintarkastuslausuntonsa helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto on esitettävä vuosikokoukselle.
VI. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
22 §
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava taakseen kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
23 §
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden peräkkäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävät päätökset.

24 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat ja muu omaisuus luovutettava rekisteröidylle kotiseutuyhdistykselle tai jollekin muulle Uudenkaarlepyyn kaupungissa toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle, josta 23 § mainittu jälkimmäinen kokous päättää.
25 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.